Privacybeleid van PSI

Privacybeleid van PSI

Welkom bij het privacybeleid van PSI. Neem dit privacybeleid alstublieft grondig door.

PSI Services LLC, een Amerikaanse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met hoofdzetel in Delaware, en de bedrijven van de Groep PSI (gezamenlijk te noemen “PSI”, “ons”, “wij”, “onze”), leveren assessment- en talentmanagementoplossingen (“Diensten”) en -producten (“Producten”) aan organisaties in zowel de private als de publieke sector. PSI beschikt over vooraanstaande testtechnologie en assessmentbedrijven over de hele wereld, die nu allemaal actief zijn onder de naam PSI.

PSI neemt de verplichting om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen zeer serieus. De meeste Diensten die PSI aanbiedt, worden geleverd aan organisaties (“Klanten”) onder een juridisch bindend contract en deze organisaties gebruiken onze Diensten om kandidaten (vaak hun werkgevers) te beoordelen voor hun eigen zakelijke doeleinden. Dit privacybeleid (het “Beleid”) is erop gericht om zowel kandidaten als onze klanten, aannemers, partners en gebruikers van onze website (gezamenlijk te noemen “u”, “uw”) te informeren over de manier waarop PSI gegevens van onze klanten, partners, kandidaten en gebruikers van de PSI-website (de “Website”) verzamelt, gebruikt, deelt en anderszins verwerkt, met inbegrip van persoonsgegevens of andere gegevens (“Persoonsgegevens”) waarmee we u kunnen identificeren indien u onze Website of assessmentplatformen bezoekt. Dit beleid geldt voor alle regio’s waar PSI actief is en heeft betrekking op de Persoonsgegevens van kandidaten, Klanten, aannemers, partners en gebruikers van onze website.

Door onze Website te bezoeken of onze Diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt zoals in dit Beleid wordt omschreven, tenzij anders vermeld in uw contract met PSI. Gebruik onze Website niet indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden die aan dit Beleid verbonden zijn. Uw gebruik van onze Website of Diensten, alsmede ieder geschil betreffende privacy, is aan dit Beleid en aan onze algemene voorwaarden onderhevig, met inbegrip van de toepasselijke beperkingen op schade, geschillenbeslechting of andere dienstspecifieke voorwaarden die tot uw beschikking worden gesteld zodra u zich aanmeldt voor onze Diensten. Onze servicevoorwaarden zijn door middel van verwijzing in dit Beleid opgenomen. Hebt u vragen of klachten wat betreft dit Beleid, schroom dan niet om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@psionline.com.


Door ons verzamelde informatie

Op basis van de Diensten die aan u of uw Klanten worden geleverd, kunnen wij Persoonsgegevens in de volgende categorieën verwerken om deze Diensten te kunnen leveren. Indien u meer informatie wenst over de specifieke informatiecategorieën, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Raadpleeg de sectie Uw wettelijke rechten hieronder.

 • Identiteitsgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, nationaliteit, burgerservicenummer, digitale foto’s, video, audio, handtekeningen en mogelijkerwijs etniciteit;
  • Surveillance op afstand:  Wij kunnen identiteitsinformatie verzamelen door middel van surveillance op afstand. Wij bieden een dienst aan waarbij Klanten die buiten onze testcentra tests afleggen, gebruik kunnen maken van onze surveillance op afstand.  Om deze dienst te kunnen gebruiken, moeten gebruikers inloggen bij ons platform voor surveillance op afstand. De gebruiker legt deze testen af terwijl hij wordt gecontroleerd via de webcam, microfoon en pc, die allemaal toegankelijk zijn voor een surveillant op afstand.  Wij verzamelen Identiteitsgegevens om de identiteit van de kandidaten te verifiëren, de test af te nemen, om fraude te voorkomen, uit veiligheidsoverwegingen, om onze integriteit te kunnen bewaren en op andere manieren die bij wet verplicht zijn.
 • Contactinformatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en bezorgadres; of
 • Financiële informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot bankgegevens en betaalkaartgegevens.
 • Indien het vereist is voor onze dienstverlening, kunnen wij ook de volgende gegevens verzamelen:
  • Gevoelige informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot leeftijd, ras, geloofsovertuiging, geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele geaardheid, strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten;
  • Biometrische informatie, met inbegrip van vingerafdrukken en gezichtsopnames; of
  • Medische informatie, met inbegrip van testresultaten of -verzoeken van kandidaten.
 • Professionele of werkgerelateerde informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: licentie-aanvragen, licentieactiviteit, licentiegeschiedenis, informatie met betrekking tot studiepunten voor permanentie educatie, openbare klachten, stappen die een raad tegen een licentiehouder onderneemt of andere stappen die regelgevende instanties of agentschappen tegen een licentiehouder ondernemen (“Licentiehouder-updates”).
 • Transactieinformatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot betalingsdetails van en naar u door ons en andere details over Producten en Diensten die u van ons hebt gekocht.
 • Technische informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Internet Protocol-adressen (IP-adressen), uw logingegevens, browsertype en -versie, besturingssysteeminformatie en platforminformatie. Informatie over ons gebruik van cookies kunt u hier vinden: https://psionline.com/en-gb/privacy/cookies-policy/.
 • Gebruiksinformatie, met inbegrip van gebruiksinformatie over onze Website, Producten en Diensten.
 • Marketing- en communicatieinformatie, waaronder uw voorkeuren wat betreft de ontvangst van marketinginformatie van ons en van derden die bij ons betrokken zijn, evenals uw communicatievoorkeuren.
 • Wervingsgegevens, waaronder uw curriculum vitae, informatie over referenties en andere informatie die u ons verstrekt tijdens het wervingsproces, en resultaten van referentie- en achtergrondcontroles die tijdens het wervingsproces worden uitgevoerd.
 • Testgegevens, waaronder uw antwoorden op tests en de daaruit voortkomende rapporten.

Doeleinden van de verwerking

Wij kunnen uw Persoonsgegevens voor de volgende activiteiten gebruiken:

 • U en uw Klanten Diensten verlenen zoals overeengekomen in het contract;
 • Indien u bij ons hebt gesolliciteerd, kunnen uw gegevens gebruikt worden voor wervingsdoeleinden;
 • Marketingdoeleinden, indien u hiervoor hebt geopteerd;
 • Voor intern onderzoek en interne analyse, zodat wij onze Producten en Diensten kunnen verbeteren;
 • Boekhouding en financiële verslaggeving met betrekking tot onze activiteiten; en
 • Relevante administratieve informatie verzenden, zoals mededelingen aangaande het product of dienst en beleidsveranderingen.

Bekendmaking aan derden

Wij delen uw Persoonsgegevens niet met derden voor hun eigen marketingdoeleinden.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens intern bekendmaken, binnen entiteiten van de Groep PSI, en extern, met de Klant en derden zoals hieronder vermeld. Indien wij Persoonsgegevens bekendmaken, is de ontvanger verplicht deze vertrouwelijk en veilig te verwerken. Ook mogen de persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld:

 • Klanten: Wij delen uw informatie, waaronder testresultaten, demografische gegevens en andere persoonlijke informatie met de Klant die ons heeft aangesteld om de Diensten uit te voeren.
 • Overheid en professionele licentieverlenende instellingen: Wij maken Persoonsgegevens, testinformatie, licentie-updates en andere informatie met betrekking tot de commissie van regelgeving of regionale overheden bekend om in hun bestanden en verslagen op te nemen. Daarnaast kunnen wij zulke informatie tegen een toeslag bekendmaken aan licentieverlenende instellingen of beroepsverenigingen om in hun bestanden en verslagen op te nemen. In bepaalde staten behoren de Persoonsgegevens, testinformatie en Licentiehouder-updates tot het publieke domein.
 • Subverwerkers/Dienstverleners; Wij delen informatie met subverwerkers, waaronder bedrijven van de Groep PSI en providers van derden die ons diensten verlenen. U kunt hier een lijst van subverwerkers vinden: https://psionline.com/legal/sub-processors.
 • Wetshandhaving/Overheidsinstanties: Er kan van ons geëist worden dat wij informatie bekendmaken aan overheidsinstanties en wetgevers, waar de toepasselijke wet- of regelgeving dit van ons vraagt. Ook kan dit gevraagd worden op grond van een praktijk- of gedragscode, indien het noodzakelijke informatie betreft om een onderzoek te faciliteren of als wij van mening zijn dat bekendmaking nodig is om onze rechten en belangen of die van derden te beschermen.
 • Zakelijke transacties: Als wij door een ander bedrijf worden overgekocht, fuseren met een ander bedrijf, ons vermogen naar een ander bedrijf wordt overgedragen of een faillissementsprocedure in gang wordt gezet, kunnen wij informatie die wij over u hebben verzameld, overdragen aan de andere partij.

Veiligheidsmaatregelen

Wij hebben verschillende elektronische voorzorgsmaatregelen getroffen en maken gebruik van bestuurlijke processen die zijn ontworpen om ongeoorloofde toegang of bekendmaking tegen te gaan, gegevensintegriteit te waarborgen en het gepast gebruik van Persoonsgegevens te garanderen. Wij maken gebruik van de beste praktijken in de sector van de voornaamste bronnen, zoals het National Institute of Standards and Technology (“NIST”), de betaalkaartensector (“PCI”, Payment Card Industry), standaarden die zijn opgesteld door het Center for Internet Security (“CIS”) en de International Standards Organization (“ISO”), ISO/IEC 27001:2013 (Beveiligingstechnieken — Managementsystemen voor informatiebeveiliging — Vereisten) om ons informatiebeveiligingsprogramma te ontwikkelen en te onderhouden. Wij bewaren Persoonsgegevens, testgegevens en Licentiehouder-updates op beveiligde computers. Bovendien worden alle accounts van Klanten, testkandidaten en werkgevers beveiligd met een wachtwoord. Geen enkele veiligheids- of voorzorgsmaatregel is 100% effectief, maar we verrichten commercieel redelijke inspanningen om veiligheidsmaatregelen door te voeren om de informatie te beschermen. Er worden geen Persoonsgegevens moedwillig bekendgemaakt aan derden, behalve zoals hierin bekendgemaakt. Aangezien gegevensoverdracht via internet niet volledig veilig kan zijn, kunnen wij de veiligheid van informatie die aan ons wordt overgedragen, niet verzekeren of garanderen.

Wij beperken de toegang tot uw Persoonsgegevens voor werknemers, tussenpersonen, aannemers, subverwerkers en derden, voor zover zij die nodig hebben. Zij zullen uw Persoonsgegevens alleen in onze opdracht verwerken. Zij zijn verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te verwerken.

Wij hebben procedures in werking gesteld om schendingen van ons beleid inzake Persoonsgegevens af te handelen indien wij vermoeden dat daar sprake van is. Wij zullen u en de toezichthouder in kwestie waarschuwen indien dit wettelijk vereist is.


Locatie en bewaring

Op welke servers uw Persoonsgegevens worden bewaard, is afhankelijk van de specifieke Diensten die wij de Klant leveren en wordt bepaald door het contract dat wij met de Klant hebben afgesloten. Raadpleeg onze lijst van subverwerkers indien u meer informatie wenst over de locaties waar onze subverwerkers uw Persoonsgegevens kunnen verwerken.

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs noodzakelijk geacht kan worden om de doelen waarvoor wij deze verzameld hebben, te realiseren, waaronder wettelijke eisen, belastingeisen, boekhoudkundige eisen of verslaggeving. Wij kunnen uw Persoonsgegevens langer bewaren indien er klachten zijn of indien wij redenen hebben om aan te nemen dat er een proces wordt aangespannen dat betrekking heeft op u of onze Klant.

Om te bepalen hoe lang wij Persoonsgegevens mogen bewaren, nemen wij de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de Persoonsgegevens in acht. Eveneens houden wij rekening met hoe groot het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde bekendmaking is, alsmede de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verzamelen, of wij die doelen op andere manieren kunnen bereiken, toepasselijke wet- en regelgeving, belastingeisen, boekhoudkundige eisen of andere bewaringseisen.

U hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van uw gegevens. Raadpleeg de sectie “Uw wettelijke rechten” hieronder voor meer informatie.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens na anonimisering (zodat u niet meer geïdentificeerd kunt worden) gebruiken voor onderzoek of statistiek. In dat geval kunnen wij deze informatie binnen een redelijke termijn gebruiken zonder u daarover te informeren. Wij kunnen uw Persoonsgegevens eveneens in gepseudonimiseerde vorm gebruiken als onderdeel van statistische gegevens voor onderzoeksdoeleinden indien onze Klant hiermee heeft ingestemd.


Internationale overdracht

Wij kunnen uw Persoonsgegevens binnen de Groep PSI delen voor bovenstaande doeleinden. Dit kan inhouden dat uw gegevens naar buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) worden overgedragen. Indien wij uw Persoonsgegevens overdragen naar buiten de EER, garanderen wij dat er een soortgelijke bescherming wordt geboden door de volgende veiligheidsmaatregelen te nemen:

EU-VS-privacyschild & Zwitserland-VS-privacyschild. Wij erkennen dat een aantal landen strenge veiligheidsmaatregelen heeft ingesteld met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en adequate bescherming bieden indien Persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de EU, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. De bedrijven van de Groep PSI voldoen aan de raamwerken van het privacyschild zoals overeengekomen tussen respectievelijk het Amerikaanse Ministerie van Handel, de Europese Commissie, de Zwitserse regering en het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de bewaren van Persoonsgegevens afkomstig uit EU-lidstaten, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Wij verklaren in het bijzonder dat de bedrijven van de Groep PSI zich houden aan de principes van het privacyschild: kennisgeving, keuze, verantwoordelijkheid voor overdracht, veiligheid, gegevensintegriteit, beperking tot de doeleinden, toegang, middelen, handhaving en aansprakelijkheid. Raadpleeg de website van het privacyschild voor meer informatie over het privacyschildprogramma en onze certificatie: www.privacyshield.gov. Als een deelnemer aan het privacyschildprogramma hebben wij ermee ingestemd ons te schikken naar de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) of andere in de VS bevoegde wettelijke instanties.

Overeenkomst om gegevens binnen de Groep over te dragen. Alle relevante bedrijven van de Groep PSI wereldwijd hebben – naast de raamwerken van het privacyschild – een overeenkomst getekend om zich bij overdracht binnen de groep te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”) zoals vastgelegd in de standaard voor contractuele clausules voor gegevensoverdracht van de Europese Commissie.

Andere internationale overdracht. Persoonsgegevens kunnen buiten uw rechtsgebied worden verwerkt door onze subverwerkers. Raadpleeg onze lijst met subverwerkers en locaties waar subverwerkers uw Persoonsgegevens kunnen verwerken. Wij garanderen dat onze subverwerkers voldoende bescherming van uw Persoonsgegevens bieden. Wij hebben gepaste contracten met hen afgesloten die hen ertoe verbinden om de AVG en andere toepasselijke wetgeving na te leven.


Rechtsgrondslagen voor verwerking

Wij verwerken uw Persoonsgegevens in overeenstemming met het contract van onze Klant, de AVG en de California Consumer Privacy Act (“CCPA”). Op basis van specifieke omstandigheden is de rechtsgrondslag voor onze verwerking een van de volgende:

 • Uitvoering van een contract. Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens ter uitvoering van een contract met u of onze Klant.
 • Toestemming. In sommige gevallen, waarin de wet dit van ons vereist, verwerken wij uw Persoonsgegevens op basis van uw specifieke en geïnformeerde toestemming. Indien u er bijvoorbeeld voor hebt geopteerd om onze marketinginformatie te ontvangen, kunnen wij uw gegevens gebruiken om u nieuws(brieven) of speciale aanbiedingen te sturen. Ook kunnen wij op een andere manier contact met u opnemen over onze Producten en Diensten of u informatie sturen waarvan wij vermoeden dat u deze interessant zult vinden.
 • Rechtmatig belang. Wij verwerken Persoonsgegevens indien deze noodzakelijk zijn voor ons rechtmatig belang (of dat van een derde). Daaronder vallen ook activiteiten die betrekking hebben op dagelijkse zakelijke transacties, zoals factuurverwerking, zaken plannen en de afhandeling van vragen en klachten alsmede andere activiteiten als werving.
 • Wettelijke verplichting. Wij verwerken uw Persoonsgegevens indien wij aan een wettelijke plicht moeten voldoen of onze statutaire verplichtingen moeten nakomen, waaronder met betrekking tot de controle van communicatie of bekendmaking aan belastingdiensten, financiële toezichthouders en andere overheidsinstellingen, om beveiligingsincidenten te onderzoeken en om misdaad tegen te gaan.
 • Andere grondslagen. Wij kunnen ook een beroep doen op andere rechtsgrondslagen voor de verwerking zoals uiteengezet in het contract met de Klant.

Uw wettelijke rechten

Recht op privacy voor burgers uit de Europese Unie

De AVG beschrijft bepaalde rechten voor burgers die woonachtig zijn in de EU. PSI verbindt zich ertoe de AVG volledig na te leven.

Op grond van de AVG fungeren wij als gegevensverwerker van de Persoonlijke gegevens van de kandidaat met betrekking tot de meeste Diensten die wij onze Klanten leveren. Onze Klant of de relevante organisatie in de toeleveringsketen bepaalt de doeleinden van de verwerking en welke middelen er worden ingezet om gegevens te verwerken. De Klant treedt op als gegevensbeheerder. Het contract met onze Klant geeft ons een mandaat om uw Persoonsgegevens in dergelijke gevallen te verwerken. Wij kunnen ook handelen in de hoedanigheid van gegevensbeheerders in het geval dat wij u direct diensten verlenen en waar wij de doeleinden en middelen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens bepalen.

Indien uw gegevens onderhevig zijn aan de AVG, hebt u de volgende rechten wat uw Persoonsgegevens betreft.

 • Verzoek om inzage in uw Persoonsgegevens
 • Verzoek om correctie van uw Persoonsgegevens
 • Verzoek om verwijdering van uw Persoonsgegevens
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens
 • Verzoek om beperkingen op de verwerking van uw Persoonsgegevens
 • Verzoek om uw Persoonsgegevens over te dragen
 • Recht om toestemming in te trekken

Mocht u een of meerdere van deze rechten willen uitoefenen, stuur dan een verzoek per e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming via onze Privacy Portal. In de gevallen waarin wij optreden als gegevensverwerker, kunnen wij alleen uw verzoek naar onze Klant doorsturen. Deze zal instructies verstrekken over hoe wij het best met uw verzoek kunnen omgaan. Wij raden u aan om direct contact op te nemen met de gegevensbeheerder om uw rechten uit te oefenen.

Rechten op privacy voor burgers uit Californië

PSI verbindt zich ertoe de CCPA volledig na te leven. Voorwaarden die in de CCPA zijn vastgelegd hebben dezelfde betekenis in deze sectie.

Doorgaans zijn wij een “Dienstverlener” zoals vastgelegd in de CCPA met betrekking tot de praktijken die wij verrichten om uw Persoonsgegevens te beheren. De organisatie aan welke wij deze Diensten te verlenen is de “Zaak” (zoals vastgelegd in de CCPA). Ons mandaat om uw Persoonsgegevens te verwerken is gebaseerd op het contract tussen ons en de Zaak. Als u bijvoorbeeld een test aflegt voor een licentie, dan is de licentieverstrekker de Zaak die een contract heeft getekend met PSI, de Dienstverlener, om u de test de leveren. In dergelijke gevallen raden wij u aan om contact op te nemen met de Zaak om uw rechten met betrekking op Persoonsgegevens uit te oefenen.

De CCPA verschaft burgers uit Californië bepaalde rechten met betrekking tot hun Persoonsgegevens:

 • Verzoek tot inzage in uw Persoonsgegevens en gegevensportabiliteit
 • Verzoek tot verwijdering van uw Persoonsgegevens
 • Het recht om de verkoop van Persoonsgegevens te weigeren

Dien een verifieerbaar klantenverzoek in om deze rechten uit te oefenen. U kunt dit doen door:

 • Te bellen naar: 1-800-733-9267 of
 • Te mailen naar onze functionaris voor gegevensbescherming via onze Privacy Portal

Wij zullen u niet benadelen indien u wenst een van de voormelde rechten op grond van de CCPA uit te oefenen. U hoeft geen toeslag te betalen om uw Persoonsgegevens in te zien of om de andere rechten op grond van de CCPA uit te oefenen. Alleen u of iemand die wettelijk bevoegd is namens u te handelen, kan een verifieerbaar consumentenverzoek indienen. U kunt een dergelijk verzoek tweemaal indienen op een periode van 12 maanden. Uw verzoek moet voldoende informatie bevatten zodat wij redelijkerwijs kunnen verifiëren dat we uw Persoonsgegevens hebben verzameld. Als veiligheidsmaatregel kunnen wij u om specifieke informatie vragen die ons helpt om uw identiteit te bevestigen.

Wij proberen binnen een maand te reageren op alle wettelijke verzoeken op grond van de CCPA. Indien uw verzoek bijzonder complex is of u meerdere verzoeken hebt ingediend, kunnen wij er soms langer dan een maand over doen om uw verzoek te verwerken. In dit geval zullen wij u informeren.

In- en uitschrijving bij verkoop van Persoonsgegevens

Wij kunnen marketingcampagnes opstarten om nieuwe producten of diensten voor te stellen die onze huidige of toekomstige Klanten interessant kunnen vinden. Indien de toepasselijke wetgeving dit vereist, zullen wij alleen dergelijke marketingcommunicatie opstarten indien u zich hebt ingeschreven voor deze communicatie. Iedereen kan ervoor kiezen om de verwerking van hun Persoonsgegevens stop te zetten door hun recht op de intrekking van toestemming en het recht om bezwaar te maken voor de verwerking van hun persoonsgegevens uit te oefenen. Om geen commerciële e-mail meer te ontvangen, kunt u op de link met het label “Uitschrijven” klikken onder iedere e-mail. Houd er rekening mee dat wij na uw uitschrijving nog steeds contact met u kunnen opnemen over belangrijke transactionele informatie of een geplande test om aan onze contractuele verplichting te voldoen. Wij zullen u bijvoorbeeld testbevestigingen en -herinneringen blijven sturen alsmede informatie over veranderingen en sluitingen in testcentra en informatie over testresultaten, ook als u zich hebt uitgeschreven (of niet ingeschreven) voor commerciële e-mail.


Links naar derden

Onze Website kan links naar websites van derden bevatten. Wij hebben geen controle over derden. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid, inhoud, nauwkeurigheid of privacy van andere websites of voor de goederen en diensten waarnaar op websites van derden wordt gelinkt of waarvoor wordt geadverteerd. Wij raden u aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden op de websites van derden door te nemen om beter te begrijpen welke persoonlijke informatie zij verzamelen en gebruiken, alsmede hoe en waarom zij dat doen.


Kinderen

Onze Website is niet geschikt voor kinderen jonger dan zestien jaar. Kinderen van onder de zestien hebben dan ook geen toegang tot onze Website. In beperkte gevallen en voor bepaalde markten kan een Klant een contract met ons tekenen om tests aan te vragen voor kandidaten onder de zestien. De Klant verstrekt deze kandidaten de nodige informatie voorafgaand aan of tijdens de dienstverlening.


Updates van het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid aan te passen of te veranderen. We raden u dan ook aan het Beleid regelmatig opnieuw door te nemen. Wij zullen het herziene Beleid op onze Website plaatsen en de herzieningsdatum updaten. Door onze Website te blijven gebruiken nadat dergelijke veranderingen en updates online geplaatst worden, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met het aangepaste Beleid.